Shahpura Palace
Phone: +91-98294-55775
Fax: +91-141-2201494
Moti Mahal Chaupar,
Shahpura, Rajasthan 303103
/