Shahpura Heritage Hotels in Jaipur
Phone: +91-141-4089100
Fax: +91-141-2201494
Url:
D 257, Devi Marg, Banipark,
Jaipur, Rajasthan 302016
/